Perkembangan Sistem Pengurusan Pengkalan Data Secara Elektronik

Thursday, October 16, 2014

Sejarah pembangunan sistem pengurusan pengkalan data secara elektronik ini boleh dibahagikan kepada 3 generasi.

Generasi Pertama
 • bermula sekitar tahun 1968
 • dikenali sebagai Information Management System (IMS)
 • digunakan untuk projek pendaratan Apollo di bulan yang berasaskan kepada hirarki.
 • Pertengahan 1960an – IDS (Integrated Data Store) yang merintis jalan kepada pangkalan data berasas kepada struktur rangkaian yang diperkenal oleh syarikat General Electric
Generasi Kedua
 • Merupakan penanda aras panduan kepada perisian-perisian sistem pengkalan data yang ada sekarang
 • Bahasa pertanyaan struktur (SQL) yang dibangunkan oleh IBM awal 1970-an juga menjadi perkara penting dalam generasi ini.
 • 1971 - CODASYL menubuhkan jawatankuasa petugas (DBTG) bagi merangka piawaian untuk Bahasa Takrifan Data (DDL) dan Bahasa Pengolahan Data (DML)

 • 1970 – E.F. Codd menghasilkan kertas penyelidikan bagi model baru PD berasaskan teori algebra hubungan -> IBM menyusul  dengan ‘Sistem R’ dan menghasilkan model hubungan

 • 1976 – Model Perhubungan Entiti (Chen)

 • 1980an – Bahasa Pertanyaan Berstruktur (SQL) sebagai piawai bagi PD hubungan – DBMS mula berkembang pesat
Generasi terkini
 • telah berkembang bersama-sama dengan peningkatan penggunaan pengaturcaraan berorientasikan objek.
 • kemunculan sistem pengkalan data XML dan NoSQL menjadi pemangkin kepada pembangunan sistem pengkalan data.
 • sistem pengkalan data XML merupakan sistem pengkalan data yang berorientasikan struktur dokumen.
 • Sistem pengkalan data NoSQL pula merupakan sistem pengkalan data yang menyediakan mekanisme penyimpanan dan capaian semula data dan maklumat.

Perkakasan dan Perisian

Wednesday, October 15, 2014

A. Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta dapat:

1. Menamakan peranti rangkaian
2. Menerangkan fungsi peranti rangkaian
3. Menilai dan membanding keupayaan peranti rangkaian

B. Kandungan Pengajaran

2.1 Komponen Rangkaian
2.2 Medium Rangkaian (wayar dan tanpa wayar)
2.3 Perisian Rangkaian

2.1 Komponen Rangkaian

Perkakasan rangkaian komputer terdiri daripada :

2.1.1 Kabel rangkaian
2.1.2 Kad antaramuka rangkaian (NIC)
2.1.3 Hab
2.1.4 Suis (Switch)
2.1.5 Modem
2.1.6 Penghala (Router)
2.1.7 Titik pusat tanpa wayar (Wireless Access point)

Contoh Perkakasan Komputer

2.1.1 Kabel Rangkaian dan RJ45Rajah 2.1.1: Kabel RJ45

 • Digunakan untuk menghubungkan komputer ke peranti dan peranti keperanti dan sambungan ke rangkaian internet.
 • Adalah perkakasan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan peranti yang terdapat dalam rangkaian secara berwayar.


2.1.2 Kad Antaramuka Rangkaian (Network Interface Card, NIC)


Rajah 2.1. 2: Kad Antaramuka Rangkaian


 • Kad antaramuka rangkaian merupakan satu peranti yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi di dalam rangkaian.
 • Peranti komunikasi yang membolehkan sesebuah komputer mengakses rangkaian dengan menyediakan port rangkaian untuk sambungan ke kabel rangkaian.
 • Membolehkan komputer berhubung sesama sendiri.
 • Kad antaramuka untuk komputer meja dan komputer riba berbeza dari segi bentuk dan rupa tetapi fungsinya adalah sama.


2.1.3 Hab

Rajah 2.1.3: Hab
 • Peranti komunikasi ini berfungsi untuk menyambungkan beberapa komputer dan peranti di dalam satu rangkaian kawasan setempat (LAN).
 • Hab mempunyai port rangkaian. Apabila data tiba di suatu port rangkaian, data akan disalin ke port rangkaian yang lain supaya semua peranti dalam rangkaian boleh menerima data berkenaan.
 • Hab adalah sebuah peranti yang berfungsi sebagai titik pusat bagi kabel - kabel dalam sesebuah rangkaian.


2.1.4 Suis (Switch)

Rajah 2.1.4: Suis


 • Peranti komunikasi ini mempunyai fungsi yang sama dengan hab. Alat ini seakan sama dengan hab tetapi ia lebih berupaya menyemak data yang telah diterima, menetukan alat penerima dan menghantar data tersebut dengan tepat.
 • Suis merupakan perkakasan rangkaian yang akan memilih laluan semasa penghantaran data kepada destinasinya


2.1.5 Modem


Rajah 2.1.5: Modem

 • Alat ini membolehkan komputer menghantar data melalui talian telefon atau kabel. 
 • Merupakan peranti yang menukar isyarat komputer berbentuk digital ke isyarat bentuk analog dan sebaliknya untuk mendapat sambungan ke Internet.


2.1.6 Penghala (Router)


Rajah 2.1.6 : Penghala


 • Penghala membawa data daripada satu rangkaian kepada rangkaian yang lain. 
 • Penghala bertindak sebagai suis yang menentukan antara dua atau lebih rangkaian untuk memindahkan data.
 • Peranti rangkaian komunikasi ini mempercepatkan penyampaian data melalui laluan yang terbaik. Penghala juga berfungsi sebagai penghubung rangkaian yang berbeza.

Kini, teknologi penghala telah berkembang dan semakin maju di mana penghala, modem dan suis telah digabungkan di dalam satu komponen. Ini lebih memudahkan pengguna untuk menggunakan satu komponen sahaja yang terdiri daripada ketiga-tiga kompenen tersebut.
Rajah 2.1.6.: Penghala (Wireless N-150 ADSL2+ 4-Port Router All in One)

2.1.7 Titik pusat tanpa wayar (Wireless Access point)


Rajah 2.1.7: Titik pusat tanpa wayar


 • Alat ini menghubungkan data komunikasi wayar untuk membentuk satu rangkaian tanpa wayar.
 • Alat ini merupakan sebuah peranti komunikasi yang berfungsi sebagai pusat penghantaran dan penerimaan gelombang radio tanpa wayar di dalam sesebuah rangkaian.
 • Alat ini berperanan seperti tiang penerima dan penghantar isyarat kepada peranti-peranti lain.
 • Titik capaian tanpa wayar tidak boleh berdiri sendiri untuk membuat sambungan ke internet. Ia perlu disambungkan ke hab, suis atau penghala untuk menghantar dan menerima isyarat dari peranti lain.
2.3 Perisian Rangkaian (Sistem Pengendalian Rangkaian)


Sistem Pengendalian Rangkaian (NOS) merujuk kepada perisian yang melaksanakan sistem pengoperasian ke atas rangkaian komputer.Fungsi Sistem Pengendalian Rangkaian:

 1. Membolehkan pelayan menguruskan data, pengguna, kumpulan, keselamatan, aplikasi dan lain-lain fungsi rangkaian.
 2. Membenarkan perkongsian fail/maklumat dan akses pencetak oleh pengguna dalam rangkaian.
 3. Mengawal dan menguruskan semua aktiviti yang dijalankan oleh pelbagai komputer di dalam rangkaian. Sistem Pengoperasian Rangkaian bertindak sebagai pengarah untuk memastikan perjalanan
 4.  rangkaian ini dapat berfungsi dengan sempurna dan sistematik.
Contoh Sistem Pengendalian Rangkaian :

 1. Rakan ke Rakan (Peer to Peer):
Apple Share

NetWare Lite

Windows for WorkGroup
  
2.  Pelanggan-Pelayan (Client-Server):


Banyan VINES

Window Server

Novel Netware

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

..:RasaHati:.. Copyright © 2010 Designed by Alieff. Wanna get one? CLICK HERE!